Khamis, Oktober 21, 2010

Info Waktu Mengajar Guru, GPK dan Guru Besar

Definisi Masa:

Masa itu merupakan harta milik manusia yang paling berharga kerana masa adalah jadual waktu bagi setiap pekerjaan dan produktiviti (Yusof Ismail, 1991).
A definite moment, hour, day or year as indicated or fixed period by a clock or calendar during which something exists or continues.

Definisi Jadual Waktu:

A schedule at which particular activities (classes in a school ) are planned to occur
(Cambridge International Dictionary of English – 1995)
Suatu pernyataan mengenai mata pelajaran yang akan diajar kepada murid pada tiap hari persekolahan dalam satu penggal persekolahan yang mana dinyatakan tempoh dan peruntukan masa selamanya mata pelajaran akan diajar dan nama guru yang akan mengajar mata pelajaran itu.
JADUAL WAKTU yang digubal itu mestilah memenuhi kriteria berikut:
-Mematuhi kursus pengajian KBSR/KBSM
-Mengandungi mata pelajaran yang diajar dan analisis jumlah waktu
-Peruntukan waktu mengikut Pekeliling terkini dan mengandungi senarai nama guru dengan mata pelajaran yang diajar
-Memenuhi kehendak jadual waktu anjal
-Fleksibel bagi memenuhi keperluan & kepelbagaian potensi murid

Pertimbangan Dalam Penyediaan Jadual Waktu:

1 Faktor Undang-Undang

Dokumen yang mempunyai kuasa undang-undang terhadap semua aktiviti kurikulum sekolah [P.U.(531): Peraturan Kurikulum Kebangsaan]

2 Surat Pekeliling Ikhtisas:

- Bil. 8/1990
- Bil. 6/1991
- Bil.7/1994
- Bil. 10/1995

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/90

Sukatan Pelajaran & Peruntukan Masa untuk matapelajaran Program KBSM bagi sekolah menengah atas mulai 1992

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/94
Peruntukan Masa untuk matapelajaran Program KBSR bagi seminggu dan Jadual Pelaksanaan matapelajaran KBSR
P.U.(A) 531 & JADUAL WAKTU Perkara 6 (1)

Mengadakan dengan serta merta untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar satu jadual waktu mengenai:

1 Semua mata pelajaran yang diajar
2 Sukatan pelajaran mata pelajaran yang diajar
P.U.(A) 531 & JADUAL WAKTU Perkara 6 (2)

Hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar jadual waktu untuk penggal persekolahan semasa

P.U.(A) 531 & JADUAL WAKTU Perkara 7
Seorang guru hendaklah dengan serta merta mengadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar:

• Salinan sukatan pelajaran yang diajar
• Senarai murid di bawah tanggungjawabnya
P.U.(A) 531 & JADUAL WAKTU Perkara 10
Seorang Pengetua / Guru Besar suatu sekolah hendaklah mempamerkan sesalinan jadual waktu sekolah bagi penggal persekolahan semasa yang ditandatangani olehnya di suatu tempat yang mudah dilihat di sekolah

P.U.(A) 531 & JADUAL WAKTU Perkara 11 (1)
Seorang guru hendaklah mengajar mengikut:
- suatu sukatan pelajaran yang diluluskan
- satu jadual waktu yang diluluskan
Jika tidak, dianggap melakukan satu kesalahan dan boleh didenda:
- tidak melebihi RM5,000
- penjara tidak lebih 3 bulan
- kedua-duanya sekali
P.U.(A) 531 & JADUAL WAKTU Perkara 11 (2)

• Seorang Pengetua, Guru Besar atau guru yang melanggar Peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan kesalahan
• Jika disabit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM500
Surat Pekeliling KPPM/5:22 Jun 1998
Guru Besar / Pengetua dikehendaki mengajar sekurang-kurangnya lima waktu seminggu
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/78
Guru Besar harus mengutamakan guru terlatih untuk mengajar kelas peperiksaan
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 25/98
Pelaksanaan matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan adalah matapelajaran wajib diajar mengikut peruntukan Akta Pendidikan 1996
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1981: Penggunaan Waktu Tidak Mengajar /Waktu Luang Oleh Guru-Guru

Waktu tidak mengajar adalah masa bekerja
• Sedia ABM
• Semak Buku Latihan
• Rancang Pelajaran dll

PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM P & P SEMINGGU AKTA PEND. 1996 P.U.(A).531 –Berkuatkuasa 1 Januari 1998

• Menengah Rendah 1640 minit
• Menengah Atas (Sains) 1640 minit
• Menengah Atas (Sastera) 1560 minit

PERUNTUKAN WAKTU MINIMUM P&P SEMINGGU – AKTA PEND. 1996
• Sekolah Keb. (Tahap 1) 1350 minit
• Sekolah Keb. (Tahap 2) 1440 minit
• Sekolah Jenis Keb. (Tahap 1) 1350 minit
• Sekolah Jenis Keb. (Tahap 2) 1440 minit

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1999 Rekod Pengajaran dan Pembelajaran
• Mengandungi
1. Rancangan Pelajaran Tahunan
2. Rancangan Pelajaran harian
• Objektif:
- Bagaimana cara untuk mencapai objektif
- Sejauh mana objektif itu tercapai

FAKTOR-FAKTOR FIZIKAL
1 Jumlah Enrolmen Murid
2 Jumlah Staf Akademik dan Opsyen & Bilangan K/tangan
3 Jumlah Bangunan, Bilik Darjah, Makmal, Bilik Khas, dll.
4 Jumlah Peralatan dll yang berbentuk fizikal (padang) dan prasarana sukan & permainan
5 Jarak antara bangunan

AGIHAN TUGAS MENGAJAR
• 5 waktu seminggu - Guru Besar / Pengetua
• 12 waktu seminggu GPK
• 18 waktu seminggu GKMP/ Guru Perpustakaan/Media, S/U Sukan, Guru Pemulihan & Penyelaras Pendidikan Khas
• Mematuhi peruntukan jumlah waktu mengajar minimum (Guru Penolong)
• Mengikut opsyen
• Seimbang dalam tugas akademik dan kokurikulum
• Mengikut kelulusan akademik
• Mengikut kebolehan & minat
• Mengikut pengalaman
• Mengikut keperluan sekolah

FAKTOR PSIKOLOGI
• Faktor yang mempengaruhi:
- minat
- sikap
- motivasi
- harapan dan jangkaan
- masa

JENIS JADUAL WAKTU
1 Jadual Waktu Besar /Induk
2 Jadual Waktu Peribadi
3 Jadual Waktu Kelas
4 Jadual Waktu Makmal
5 Jadual Waktu Ganti
5 Jadual Waktu Bilik Khas (Bilik Komputer, Bilik Masak, Bengkel Kemahiran Hidup, Pusat Sumber dll)
6 Jadual Waktu Padang
7 Jadual Waktu Kokurikulum

JADUAL WAKTU INDUK
•Menunjukkan perjalanan aktiviti kurikulum sebuah sekolah dari waktu bermula hingga akhir tiap-tiap hari persekolahan
•Mengandungi maklumat semua kelas, mata pelajaran dan guru yang mengajar mata pelajaran tersebut
•Dilulus dan ditandatangani oleh Pengetua/GB dan dipamerkan di pejabat

JADUAL WAKTU PERIBADI
• Mengandungi maklumat semua kelas dan mata pelajaran yang di ajar oleh seorang guru tertentu
• Di lulus dan ditandatangani oleh guru berkenaan dan Pengetua / Guru Besar
• Disalin dalam Buku Rekod Mengajar guru
• Setiap perubahan harus dicatat dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar

JADUAL WAKTU KELAS
• Mengandungi maklumat mata pelajaran dan guru yang mengajar bagi sebuah kelas tertentu
• Dilulus dan ditandatangani oleh guru kelas dan Pengetua / Guru Besar
• Dipamer disetiap kelas pada papan kenyataan
• Disalin oleh guru kelas - Buku Rekod Mengajar
• Setiap perubahan harus dicatat dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar

JADUAL WAKTU BILIK KHAS
• Mengandungi maklumat kelas, masa dan guru yang menggunakan bilik tersebut
• Dilulus dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar
• Dipamer pada papan kenyataan bilik khas
• Setiap perubahan harus dicatat dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar

JADUAL WAKTU GANTI
• Tujuan – untuk mengawal murid apabila guru tidak hadir
• Mengandungi maklumat mengenai kelas, mata pelajaran, masa dan nama guru yang ganti guru yang tidak dapat hadir ke sekolah
• Di lulus dan ditandatangani oleh Pengetua / Guru Besar atau GPK
• Dipamer pada papan kenyataan di bilik guru
• Rekod disimpan oleh GPK

JADUAL WAKTU CANTUMAN
Jadual Waktu yang terdapat di sekolah-sekolah rendah bagi menampung kekurangan guru, murid dan bilik darjah

JADUAL WAKTU ANJAL
• Surat Pekeliling Ikhtisas 10 / 1995 (30/10/95) – Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sek Rendah & Menengah
• Kesan kepada Prestasi P&P
• Isu beg berat sekolah murid-murid
• Menghadkan 5 mata pelajaran
• Satu pusingan dalam 2 minggu

JADUAL WAKTU ANJAL-CABARAN
• Change – Painful & Controversial
• Challenge – Making the transition
• Building support for change
• Planning time needed (minimum 2 yrs. Planning before implementation)
• Need for adequate staff development before implementation Need for adequate staff development
• Equip teachers with strategies and skills to teach successfully in large blocks of time
• Training in cooperative learning
• Class building and team formation
• Planning lessons in 3 parts – explanation, application and synthesis (PPP- Present Practice & Produce)

Nota Kuliah IAB

Tiada ulasan:

Catat Ulasan